Skip to main content

Ajutorul de deces pentru pensionari

In cazul decesului pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoana care face aceasta dovada.
Dovada se poate face prin orice mijloc de proba admis de lege.
Incepand cu data de 25 februarie 2013, cuantumul ajutorului de deces este
stabilit la valoarea de 2.223 lei.
Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare
Ajutorul de deces se acorda pe baza urmatoarelor documente:
a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces
b) certificat de deces (original si copie);
c) act de identitate al solicitantului (original si copie);
d) acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);
e) dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie);